Informácie o nás

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je mimovládna, nezisková, záujmová a vzdelávacia organizácia pre deti a mládež...
Amavet klub enter č.519 pri CVČ v Čadci sa zameriava na krúžkovú činnosť v oblasti výpočtovej techniky, organizovaním letných táborových pobytov na Slovensku a v zahraničí, organizovaním vedecko-poznávacej turistiky a organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí pre deti a mládež...
Štruktúra klubu AMAVET:
Základným článkom združenia je záujmový klub AMAVET, ktorý sa môže členiť na záujmové krúžky. V prípade, ak sa záujmový klub člení na záujmové krúžky, tieto sa stávajú základným článkom združenia. Záujmový klub v takom prípade zohráva úlohu zriaďovateľa a koordinátora svojich záujmových krúžkov. Klub AMAVET sa vytvára na základe potrieb a záujmov najmenej 10 členov združenia, z ktorých minimálne jeden dosiahol vek 18 rokov.
AMAVET klub vzniká zaregistrovaním klubu asociáciou. Vedenie klubu môže požiadať predsedníctvo AMAVETu o udelenie delegovanej právnej subjektivity,  s možnosťou zriadiť si vlastný účet v bankovom ústave. Bankový účet klub zakladá z dôvodu príjmu finančnej dotácie.
Klub AMAVET pracuje podľa vlastných zásad a programov, ktoré vychádzajú zo Stanov združenia. Tieto programy nemôžu byť v rozpore s platnými stanovami AMAVETu. Klub riadi rada klubu, ktorá má minimálne troch členov. Vedúci klubu musí byť starší ako 18 rokov a zastupuje klub navonok.

História projektu

 

Naši užívatelia